Klantenservice

Kies een onderwerp

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

 

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

DC's Special
Overbekeplein 7C, 8500 Kortrijk, België
Handels reg: 14 80 53
BTW: 0524643801
Tel. +32(0)56.20.67.57
Fax +32(0)56.20.67.57 

E-mail info@dcspecial.com

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door DC's Special aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. DC's Special kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken. 

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. 

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

3.TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij levering voorzien is). 
Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer +32(0)56.20.67.57 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist. 

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.dcspecial.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. 
DC's Special behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan DC's Special weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die DC's Special besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan. 

In geval van overmacht kan DC's Special haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5.PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en andere taksen en bijdragen inbegrepen. 
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
Verzendingskosten worden bepaald naargelang het gewicht en prijzen worden berekend volgens tarieven van Bpost.

6.BETALING

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen: 

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) 
-met de volgende betaalkaarten: 
VISA/MASTERCARD/BANCONTACT/MISTER CASH/MAESTRO/PAYPAL (internetverkoop)
-via internetbankieren (enkel internetverkoop): 
Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay 

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer 363-0587098-94 (BE87363058709894)

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren. 

7.LEVERING

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. 

De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier. 

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk Postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.  

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt DC's Special zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. 

8.LEVERINGSTERMIJN

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. 

9.CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand of levering

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de DC's Special webshop op 056/20.67.57 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via info@dcspecial.com.

10.GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel; 
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld. 


Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11.HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

Om het heroepingsrecht uit te oefenen heeft de klant de keuze:

  • Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar DC's Special binnen de 14 dagen na de levering
  • Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen na levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik van het retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan info@dcspecial.com of per post aan DC's Special, overbekeplein 7C 8500 Kortrijk. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed omverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping:
  • op zijn kosten terug te sturen naar DC's Special, overbekeplein 7C 8500 Kortrijk

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van de goederen, stuurt DC's Special een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat DC's Special op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Bij afgifte van het artikel in de winkel, kan de klant ook opteren om onmiddellijk vergoed te worden onder de vorm van een waardebon. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa.

DC's Special kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/06/2014.